Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia rok 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sztutowo

Ogłoszenie nr 510021353-N-2019 z dnia 01-02-2019 r.
Gmina Sztutowo: Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sztutowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sztutowo, Krajowy numer identyfikacyjny 17074795100000, ul. Gdańska  55, 82-110   Sztutowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 478 151, e-mail przetargi@sztutowo.ug.gov.pl, faks 552 478 396.
Adres strony internetowej (url): www.sztutowo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sztutowo
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UZ.271.17.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sztutowo, obejmująca: 1.Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego znajdujących się na terenie Gminy Sztutowo. 1)Usługa obejmuje 677 punkty świetlne usytuowane na terenie Gminy Sztutowo, zgodnie z Załącznikiem nr 3, 2)Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia i wykonania wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia ciągłości oświetlenia na obszarze Gminy Sztutowo w porze od zmierzchu do świtu, 3)Utrzymanie urządzeń oświetleniowych obejmuje wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne, a w szczególności: a)oględziny i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej, b)oględziny i przeglądy tras linii napowietrznych i kablowych, c)przeglądy techniczne opraw, d)wymianę źródeł światła, e)malowanie i konserwację metalowych konstrukcji latarń, szafek i tablic rozdzielczych, f)pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami, g)wymianę wyeksploatowanych słupów i wysięgników, h)wymianę wyeksploatowanych opraw, i)wymianę wyeksploatowanych tablic i szafek, j)wymianę linii napowietrznych i kablowych, k)wymianę uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, l)naprawę lub wymianę uszkodzonych kabli, m)podwieszanie zerwanych przewodów, n)wymianę opraw, oprawek, stateczników, kondensatorów, o)wymianę połamanych lub uszkodzonych słupów, p)wymianę wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych, drzwiczek wnękowych latarń, q)likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego, r)całodobową dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi, s)prowadzenie rejestru zdarzeń. 4)Utrzymanie przez Wykonawcę urządzeń oświetleniowych w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje również montaż i demontaż elementów świetlnych dekoracji świątecznych na Święta Bożego Narodzenia. Termin demontażu i montażu iluminacji świątecznych będzie ustalony z pracownikiem Urzędu Gminy. Ilość samodzielnych elementów dekoracji świetlnych przyłączanych do sieci określa się maksymalnie na 100 szt. 2.Dostawę energii elektrycznej do punktów oświetlenia ulicznego znajdujących się na terenie Gminy Sztutowo. 1)Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. 2)Dostawa energii elektrycznej obejmuje punkty poboru usytuowane na terenie Gminy Sztutowo, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zaproszenia z dnia 12.12.2018
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

Dodatkowe kody CPV: 65310000-9, 50232100-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Okres obowiązywania umowy: 01.01.2019 – 31.12.2022 r.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1312800.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
Email wykonawcy: kancelaria.oswietlenie@energa.pl
Adres pocztowy: ul. Rzemieślnicza 17/19
Kod pocztowy: 81-855
Miejscowość: Sopot
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1614744.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 0
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sztutowo dotyczy: dostawy energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych będących własnością Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, znajdujących się na terenie Gminy, jak również konserwacji ww. urządzeń oświetleniowych. Zamawiający zastosował procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, tj. z uwagi na to, że usługi i dostawy objęte niniejszym zamówieniem mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie z obowiązującym Prawem energetycznym na podstawie art. 3 pkt 22 do zadań własnych gminy należy finansowanie oświetlenia ulicznego, co obejmuje zarówno finansowanie dostarczanej energii elektrycznej oraz finansowanie utrzymania punktów świetlnych znajdujących się na terenie gminy, również tych niebędących własnością gminy. W Gminie Sztutowo urządzenia oświetleniowe, objęte niniejszym zamówieniem stanowią w 100% własność majątku spółki ENERGA Oświetlenie. Zgodnie z treścią prawa własności określoną w art. 40 k.c., gmina nie będąc właścicielem infrastruktury oświetleniowej nie może bez zgody właściciela urządzeń organizować przetargów na dostawę energii elektrycznej do celów oświetleniowych oraz na konserwację tej infrastruktury. Gmina nie może zatem narzucić właścicielowi infrastruktury innego wykonawcy, gdyż oznaczałoby to naruszenie w/w artykułu i rodziło po stronie ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. roszczenie określone w art. 222 kodeksu cywilnego. Dodatkowo ustawa Prawo Budowlane w art. 61 nakłada na właściciela obowiązek utrzymania urządzeń w należytym stanie technicznym. W takiej sytuacji firma ta jest jedynym wykonawcą mogącym świadczyć usługę utrzymania urządzeń oświetleniowych stanowiących własność lub powiązanych z urządzeniami ENERGA-Oświetlenie Sp. z o.o. Wybierając tryb zamówienia z wolnej ręki Gmina Sztutowo ma możliwość wynegocjowania z Energą Oświetlenie wysokości opłat za utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz innych postanowień umowy.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.02.2019
Dokument wytworzony przez: Referat rozwoju gospodarczego i rolnictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Piórko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2019 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Piórko
Ilość wyświetleń: 265
01 lutego 2019 15:11 (Agnieszka Piórko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)