Budżet

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) na dzień 31.03.2019r.

 

1)    kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie                 0zł

2)    należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                 0zł

3)    wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych                        0zł

4)    wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych                                                0zł

5)    wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych                                  0zł

6)    należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz inne należności związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetki od tych środków i od tych należności  0zł

6a) należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach      o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenie skarbowe                                    0zł

7)    dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                             0zł

8)    pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa
                                                                                                                                                        0zł

 

 

Magdalena Kalinowska                                                                                    Robert Zieliński

            Skarbnik                                                                                                      Wójt

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.05.2019
Dokument wytworzony przez: Skarbnik
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Kalinowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2019 15:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Piórko
Ilość wyświetleń: 379
10 maja 2019 15:27 (Agnieszka Piórko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)