Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo w zakresie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa

                                                                      Zarządzenie Nr 34/2013

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 26.07.2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XXII/192/2012  Rady Gminy Sztutowo z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok” zarządza się co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze:

turystyki i kulturoznawstwa .

 

§ 2

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

§ 3

Treść ogłoszenia  o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:

a) na stronie internetowej www.sztutowo.pl

b) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sztutowo,

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sztutowo.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Stanisław Kochanowski

Wójt Gminy Sztutowo

/podpis nieczytelny/

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2013

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 26.07.2013 r.

 

Wójt Gminy Sztutowo

 

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536)

 

ogłasza otwarty konkurs na realizację następującego zadania publicznego Gminy Sztutowo:

 

I.   Rodzaj zadania

turystyka i kulturoznawstwo

organizacja imprezy, wydarzenia mającego na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sztutowo poprzez organizację imprez plenerowych w Sztutowie i w Kątach Rybackich  

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadania- 10.700 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia   24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536)
 2. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadania.
 3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536.) działające na terenie Gminy Sztutowo lub na rzecz jej mieszkańców.
 4. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536)  i ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6 poz. 25) oraz Uchwały Nr XXII/192/2012  Rady Gminy Sztutowo z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na wsparcie zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 6. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Sztutowo, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.

IV. Termin realizacji zadania:

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż  23 sierpnia 2013 roku, a kończy nie później niż 30 września 2013 r.

V. Termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55 – tymczasowa siedziba 82-110 Sztutowo ul. Szkolna 13 w terminie do 19.08.2013 r Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis: „Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w sferze turystyki i kulturoznawstwo”.
 2. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Anna Góra – inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz ochrony środowiska, tel. 55 247 81 51 wew. 32.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Sztutowo.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
 1. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:

- liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu

- doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach

- możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych

  kosztach.

 1. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:

- wysokość środków własnych

 1. zgodność oferty z celami konkursu
 2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 1. Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Sztutowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Wyniki konkursu: wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i cel zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sztutowie oraz na stronie internetowej pod adresem: www.sztutowo.pl

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2012 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami. 

W 2012 r. Gmina Sztutowo nie udzieliła żadnego dofinansowania  z budżetu Gminy Sztutowo na realizację zadań publicznych z zakresu turystyka i kulturoznawstwo.

 

 

 

Stanisław Kochanowski

Wójt Gminy Sztutowo

/podpis nieczytelny/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lipca 2013 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Góra
Ilość wyświetleń: 514
09 grudnia 2013 10:44 (Anna Góra) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_roztrzygnieciu_z_dnia_30082013.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2013 10:43 (Anna Góra) - Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach_oceny_formalnej_konkurs_ii.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2013 11:34 (Anna Góra) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)