Ogłoszenie o zamówieniach rok 2014

Wyjaśnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Wydruk materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

Sztutowo 2014-06-03

UZ.2710.12.2014

 

Wyjaśnienie treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia: Wydruk materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

 

Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęły w dniach 02.06.2014 i 03.06.2014r. zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zmianami) przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie Nr 1

Czy „broszura” ma mieć oprawę twardą (szycie nićmi, tektura, oklejka, wklejka) czy broszurową (karton, klejenie).

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż broszura ma mieć twardą oprawę, szytą nićmi, tektura 2,5 mm, grzbiet prosty, oklejka- pełny kolor, wklejka- biała bez zadruku. Projekt broszury dostępny jest pod adresem: http://sztutowo.webd.pl/broszura/Broszura.html .

 

Pytanie Nr 2

Oprawa danej broszury ma być twarda klejona tak jak Państwo sprecyzowaliście czy twarda szyta? Szyta musi mieć ilość stron podzielną przez 4 (więc 48 albo 52 strony + 4 str. okładki), natomiast miękka klejona 50 stron + 4 strony okładki zgodnie ze specyfikacją.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż broszura ma mieć twardą oprawę, szytą nićmi, tektura 2,5 mm, grzbiet prosty, oklejka- pełny kolor, wklejka- biała bez zadruku. Projekt broszury dostępny jest pod adresem: http://sztutowo.webd.pl/broszura/Broszura.html .

 

Pytanie Nr 3

Czy jest możliwość składania ofert przetargowych za pomocą poczty elektronicznej bądź faxu?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2013. poz. 907 ze zmianami) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, albo za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający w pkt XIV SIWZ zamieścił szczegółowy opis przygotowania ofert.

Z up. Wójta Gminy

Renata Głab

Sekretarz Gminy

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat gospodarki nieruchomościami zagospodarowania przestrzennego inwestycji komunalnych remontów oraz drogownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aldona Godek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2014 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 417
04 czerwca 2014 10:33 Aldona Godek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)