Ogłoszenie o zamówieniach rok 2014

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamowienia: Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 28 w Płoninie, Gmina Sztutowo

Sztutowo 2014-07-29

UZ.2710.14.2014

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip_sztutowo.bipgmina.pl


Sztutowo: Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 28 w Płoninie, Gmina Sztutowo
Numer ogłoszenia: 164495 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sztutowo , ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, woj. pomorskie, tel. 55 2478151, faks 55 2478396.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sztutowo.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 28 w Płoninie, Gmina Sztutowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 28 w Płoninie, Gmina Sztutowo

2.Zakres zamówienia obejmuje:

1)Ułożenie nawierzchni z płyt prefabrykowanych typu IOMB o szerokości 3m w układzie płatowym; 2)Obramowanie nawierzchni krawężnikiem betonowym ułożonym na ławie betonowej B-15 z oporem; 3)Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości h = 20,0 cm;

4)Wykonanie poboczy o szerokości 75 cm oraz obsianie ich trawą;

5)Wykonanie sączków poprzecznych co 20,0 m;

6)Wykonanie zjazdów;

7)Oznakowanie (znak A-7);

8)Przy skrzyżowaniu z drogą powiatową uzupełnienie nawierzchni płytami betonowymi sześciokątnymi (trylinka) oraz wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową.

3.Szczegółowy zakres robót zawarty jest w Projekcie Budowlanym -Przebudowa drogi rolniczej - część działki nr 28 w Płoninie - Zał. Nr 1 do SIWZ, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych - Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ oraz Przedmiarze Robót (pomocniczo) - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

4.Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia przykładowych: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, nie ma na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a służy jedynie jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż przedstawione w opisie.

5.Podczas realizacji zadania należy tak zorganizować roboty, aby zminimalizować uciążliwości w ruchu kołowym i pieszym w czasie realizacji zadania. Budowany odcinek drogi stanowi jedyny dojazd do pól oraz zabudowań rolniczych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie oraz za zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.23-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Stegnie Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040 z podaniem tytułu wpłaty: wadium w postępowaniu nr UZ.2710.14.2014. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - ul. Gdańska 55 w sekretariacie pok. 9 lub zamieścić w osobnej kopercie opisanej wadium, dołączonej do oferty. 7. Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo brak zgody na przedłużenie okresu zawiązania ofertą spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Wadium wniesione w formach, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2 - 5 musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwie roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni z płyt drogowych o wartości 120.000 zł każda, lub jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni z płyt drogowych o wartości 240.000 zł.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 500.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- kosztorys ofertowy (na podstawie dołączonej do SIWZ dokumentacji i przedmiaru robót. Przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo - wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem a robotami wykonanymi w rzeczywistości); - pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip_sztutowo.bipgmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy W Sztutowie ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy W Sztutowie ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy

Stanisław Kochanowski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-07-29
Dokument wytworzony przez: Referat gospodarki nieruchomościami zagospodarowania przestrzennego inwestycji komunalnych remontów oraz drogownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aldona Godek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2014 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 717
29 lipca 2014 14:58 Aldona Godek - Dodanie załącznika [przedmiar_robot.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 lipca 2014 14:58 Aldona Godek - Dodanie załącznika [szczegolowe_specyfikacje_techniczne.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 lipca 2014 14:57 Aldona Godek - Dodanie załącznika [projekt_budowlany_przeb_drogi_rolniczej_w_ploninie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)