Ogłoszenie o zamówieniach rok 2014

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamowienia: II etap Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo

Sztutowo 2014-07-15

UZ.2710.13.2014

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip_sztutowo.bipgmina.pl


Sztutowo: II etap Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo
Numer ogłoszenia: 153947 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sztutowo , ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, woj. pomorskie, tel. 55 2478151, faks 55 2478396.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sztutowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: II etap Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji trzech budynków w ramach zadania pn. II etap Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. 2. Część I obejmuje przebudowę i remont budynku ogólnoużytkowego oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę środowiskową, na działce nr 324/4 w m. Kąty Rybackie, gm. Sztutowo Przedmiotowa inwestycja w budynku ogólnoużytkowym polega na: - Wykonaniu remontu klatki schodowej wewnętrznej; - Wykonaniu przebudowy schodów zewnętrznych do piwnicy; - Wykonaniu remontu dachu; - Wykonanie remontu instalacji c.o. Powyższy zakres inwestycji niesie za sobą wykonanie następujących robót budowlanych: - Roboty rozbiórkowe: - Odbicie słabych tynków; - Poszerzenie niektórych otworów drzwiowych z dostosowaniem szerokości do obecnych wymagań; - Demontaż istniejących okładzin z posadzek; - Demontaż uszkodzonych fragmentów podłogi; - Wyburzenie schodów zewnętrznych do piwnicy wraz z murkami oporowymi; - Rozbiórka schodów wewnętrznych; - Roboty murarskie: - Przemurowanie muru oporowego cegłą klinkierową ponad poziomem terenu; - Roboty konstrukcyjne: - Wykonanie nowych schodów zewnętrznych do piwnicy; - Wykonanie nowego muru oporowego do piwnicy; - Wykonanie nowych schodów drewnianych prowadzących z parteru na poddasze z dostosowaniem do warunków technicznych; - Wzmocnienie oraz wymiana uszkodzonej konstrukcji więźby dachowej w 30%; - Roboty tynkarskie i okładzinowe: - Wykonanie tynków cementowych na ścianach muru oporowego; - Wykonanie tynków suchych z płyt gipsowo - kartonowych na sufitach poddasza; - Uzupełnienie tynków cementowo - wapiennych; - Wykonanie gładzi gipsowych na starych tynkach ścian i sufitów; - Wypełnienie bruzd i ubytków w ścianach; - Roboty posadzkarskie i wykładzinowe: - Wykonanie podkładów samopoziomujących pod posadzki; - Wykonanie nowych posadzek cementowych w poziomie parteru i poddasza na klatce schodowej; - Wykonanie konstrukcji podestów z płyt OSB na legarach drewnianych lub na istniejącej posadzce z desek; - Wykonanie posadzek z płytek gresowych; - Roboty w zakresie stolarki drzwiowej: - Dostosowanie i wymiana stolarki do nowych wymagań funkcjonalnych; - Roboty instalacyjne: - Wymiana instalacji c. o. Inwestycja dotycząca budynku świetlicy środowiskowej polega na wykonaniu następujących zmian i adaptacji: - Układ funkcjonalny - zmiana funkcji parteru budynku z funkcji magazynowo gospodarczej na świetlicę środowiskową. Garaż w części parterowej pozostaje bez zmian. Zmiana podziałów wewnętrznych części parterowej. - Konstrukcja budynku pozostaje bez zmian, oprócz konstrukcji dachu części parterowej. - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Nowe otwory okienne i drzwiowe wymagają osadzenia nowych nadproży. - Według opinii technicznej konieczne jest wzmocnienie zbrojeniem ścian budynku; - Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych po przez wykonanie pochylni na zewnątrz budynku; - Wykonanie docieplenia budynku metodą lekką- mokrą; - Wykonanie nowych instalacji w budynku: c.o, wod-kan, elektrycznej i teletechnicznej; - Wykonanie wykończenia wnętrz. - Wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- budynek ogólnoużytkowy- określają: 1) Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ 3) Przedmiar Robót stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- budynek świetlicy środowiskowej- określają: 4) Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 4 do SIWZ 5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) stanowiąca Załącznik nr 5 do SIWZ 6) Przedmiar Robót stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ 3. Część II polega na wymianie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz modernizacji kotłowni w budynku Przedszkola, ul. Zalewowa 10j w Sztutowie (dz. nr 357/17 ). Przedmiotem inwestycji jest wymiana rurociągów oraz grzejników instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz modernizacja kotłowni w zakresie podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę warunków cieplno - wilgotnościowych w budynku przedszkola oraz zmniejszenie strat ciepła poprzez wykonanie docieplenia posadzki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 7 do SIWZ 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ 3) Przedmiar Robót stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ 4. Inne uwarunkowania: - Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy w obiektach czynnych, - Zamawiający żąda, aby Wykonawca do zakończenia remontu realizował prace w sposób nie powodujący kolizji z pracą instytucji, których siedziby będą remontowane, - Prace związane z remontem instalacji c. o. należy wykonać przed rozpoczęciem sezonu grzewczego t. j. do 15 września br., - W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca zachowa wszelkie warunki bezpieczeństwa ludzi i mienia. 5. Zakres przedsięwzięcia obejmuje także inne roboty na koszt wykonawcy, między innymi: - Wykonanie dokumentacji powykonawczej, - Wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, zabezpieczających, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, - Utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.) wraz z jego późniejszą likwidacją, - Wywóz nadmiaru gruzu, ewentualnej utylizacji i składowania materiałów z rozbiórek. (Materiał z rozbiórki możliwy do odzysku pozostaje własnością Zamawiającego) - Wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, - Sporządzenia planu BIOZ, - Wykonanie prób technicznych, badań, orzeczeń i ekspertyz, - Wywóz złomu do punktu sprzedaży. Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży złomu pochodzącego z wymiany, rozbiórki elementów oraz przekazania uzyskanych pieniędzy na konto zamawiającego (przedłożyć stosowne pokwitowania ilości i wartości sprzedanego złomu). 6. Zaleca się, aby każdy Wykonawca na własny koszt dokonał oględzin budynku celem sprawdzenia i zapoznania się z przyszłym terenem budowy oraz warunkami związanymi z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyskania informacji koniecznych do oceny i wyceny wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia 7. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, nie ma na celu naruszenia art.29 i 7 ustawy Pzp, a służy jedynie jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp. 8. Z uwagi na przeznaczenie obiektów, Wykonawca przed przystąpieniem do prac winien przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram realizacji robót przewidzianych przedmiotem zamówienia. Układając harmonogram robót, Wykonawca winien uwzględnić godziny funkcjonowania obiektów, a także tak zaplanować prace tak, aby nie stanowiły one nadmiernej uciążliwości dla użytkowników..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.25.00-6, 45.31.12.00-2, 45.32.40.00-4, 45.33.20.00-3, 45.42.11.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) dla części I - 7.000 zł (słownie złotych: siedem tysięcy złotych 00/100) dla części II 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Stegnie Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040 z podaniem tytułu wpłaty: wadium w postępowaniu nr UZ.2710.10.2014. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - ul. Gdańska 55 w sekretariacie pok. 9 lub zamieścić w osobnej kopercie opisanej WADIUM, dołączonej do oferty. 7. Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo brak zgody na przedłużenie okresu zawiązania ofertą spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Wadium wniesione w formach, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2 - 5 musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla części I: Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzy roboty budowlane: - jedną robotę polegającą na remoncie lub przebudowie budynku zabytkowego o wartości 800.000 zł., - jedną robotę polegającą na przebudowie lub remoncie w czynnym obiekcie użyteczności publicznej o wartości 800.000 złotych, - jedną robotę polegającą na remoncie dachu w budynku o wartości robót 400.000 zł. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tych samych referencji na potwierdzenie więcej niż jednej z ww. robót budowlanych. Dla części II: Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane: - jedną robotę polegającą na wymianie wewnętrznej instalacji c. o. oraz modernizacji kotłowni w budynku, o wartości robót 250.000 złotych, - jedną robotę polegającą na wymianie wewnętrznej instalacji c. o. oraz modernizacji kotłowni w budynku czynnym, o wartości robót 250.000 złotych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 500.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pełnomocnictwo- w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Strony dopuszczają wprowadzanie istotnych zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym niżej zakresie: 1)terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach np.: zmiany projektowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych (w szczególności klęski żywiołowe), zaistniałe nieprzewidziane warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe (w szczególności niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne); 2)powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 3)zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, 4)jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii, jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania robót, 5) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT, 6)innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego; 7)zmiany formy zabezpieczenia umowy (zmiana przewidziana w art. 149 ustawy Pzp)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip_sztutowo.bipgmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo pok nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie pn. II etap Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo dofinansowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa i remont budynku ogólnoużytkowego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę środowiskową, na działce nr 324/4 w m. Kąty Rybackie, gm. Sztutowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont w budynku ogólnoużytkowym polega na: Wykonaniu remontu klatki schodowej wewnętrznej; Wykonaniu przebudowy schodów zewnętrznych do piwnicy; Wykonaniu remontu dachu; Wykonanie remontu instalacji c.o. Powyższy zakres inwestycji niesie za sobą wykonanie następujących robót budowlanych: - Roboty rozbiórkowe: Odbicie słabych tynków; Poszerzenie niektórych otworów drzwiowych z dostosowaniem szerokości do obecnych wymagań; Demontaż istniejących okładzin z posadzek; Demontaż uszkodzonych fragmentów podłogi; Wyburzenie schodów zewnętrznych do piwnicy wraz z murkami oporowymi; Rozbiórka schodów wewnętrznych; - Roboty murarskie: Przemurowanie muru oporowego cegłą klinkierową ponad poziomem terenu; - Roboty konstrukcyjne: Wykonanie nowych schodów zewnętrznych do piwnicy; Wykonanie nowego muru oporowego do piwnicy; Wykonanie nowych schodów drewnianych prowadzących z parteru na poddasze z dostosowaniem do warunków technicznych; Wzmocnienie oraz wymiana uszkodzonej konstrukcji więźby dachowej w 30%; - Roboty tynkarskie i okładzinowe: Wykonanie tynków cementowych na ścianach muru oporowego; Wykonanie tynków suchych z płyt gipsowo - kartonowych na sufitach poddasza; Uzupełnienie tynków cementowo - wapiennych; Wykonanie gładzi gipsowych na starych tynkach ścian i sufitów; Wypełnienie bruzd i ubytków w ścianach; - Roboty posadzkarskie i wykładzinowe: Wykonanie podkładów samopoziomujących pod posadzki; Wykonanie nowych posadzek cementowych w poziomie parteru i poddasza na klatce schodowej; Wykonanie konstrukcji podestów z płyt OSB na legarach drewnianych lub na istniejącej posadzce z desek; Wykonanie posadzek z płytek gresowych; - Roboty w zakresie stolarki drzwiowej: Dostosowanie i wymiana stolarki do nowych wymagań funkcjonalnych; - Roboty instalacyjne: Wymiana instalacji c. o. Inwestycja dotycząca budynku świetlicy środowiskowej polega na wykonaniu następujących zmian i adaptacji: - Układ funkcjonalny - zmiana funkcji parteru budynku z funkcji magazynowo gospodarczej na świetlicę środowiskową. Garaż w części parterowej pozostaje bez zmian. Zmiana podziałów wewnętrznych części parterowej. - Konstrukcja budynku pozostaje bez zmian, oprócz konstrukcji dachu części parterowej. - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Nowe otwory okienne i drzwiowe wymagają osadzenia nowych nadproży. - Według opinii technicznej konieczne jest wzmocnienie zbrojeniem ścian budynku; - Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych po przez wykonanie pochylni na zewnątrz budynku; - Wykonanie docieplenia budynku metodą lekką- mokrą; - Wykonanie nowych instalacji w budynku: c.o, wod-kan, elektrycznej i teletechnicznej; - Wykonanie wykończenia wnętrz. - Wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- budynek ogólnoużytkowy- określają: 1) Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ 3) Przedmiar Robót stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- budynek świetlicy środowiskowej- określają: 4) Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 4 do SIWZ 5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) stanowiąca Załącznik nr 5 do SIWZ 6) Przedmiar Robót stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.25.00-6, 45.31.12.00-2, 45.32.40.00-4, 45.33.20.00-3, 45.42.11.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wymiana instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola, ul. Zalewowa 10j w Sztutowie (dz. nr 357/17).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest wymiana rurociągów oraz grzejników instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz modernizacja kotłowni w zakresie podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę warunków cieplno - wilgotnościowych w budynku przedszkola oraz zmniejszenie strat ciepła poprzez wykonanie docieplenia posadzki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 7 do SIWZ 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ 3) Przedmiar Robót stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.33.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 Wójt Gminy

Stanisław Kochanowski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-07-15
Dokument wytworzony przez: Referat gospodarki nieruchomościami zagospodarowania przestrzennego inwestycji komunalnych remontów oraz drogownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aldona Godek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2014 08:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 845
15 lipca 2014 13:46 Aldona Godek - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
15 lipca 2014 13:46 Aldona Godek - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
15 lipca 2014 13:46 Aldona Godek - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)