Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

MR.7624-1/09 Sztutowo, 15.12.2009r. ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

DGA.7624-21/09 Sztutowo, dnia 24.11.2009r. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

DGA.7624-14/09 Sztutowo, dnia 29.09.2009r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze...

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w sferze: kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

Wójt Gminy Sztutowo działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz 873 z późn. zm./ ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych I. Rodzaj zadania KULTURA I SZTUKA ORAZ OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI organizacja warsztatów...

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

DGA.7624-15/09 Sztutowo, dnia 11.09.2009r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)...

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

DGA.7624-13/09 Sztutowo, dnia 11.09.2009r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)...

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

DGA.7624-17/09 Sztutowo, 11.09.2009r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...