Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu pieszo - jezdnego ulicy Kanałowej w Sztutowie realizowanego na działkach Nr: 330/1; 310/1; 311/2; 329; 340/2; 344/2; obręb Sztutowo.

MR.7624 – 10/08 Sztutowo, dnia 08.07.2008r. ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Zawiadomienie -Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków usług turystycznych na terenie działek nr: 434/2, 436 i 435/2 położonych w Kątach Rybackich, gmina Sztutowo.

MR.7624-5/08 Sztutowo, dnia 2008-07-08 Zawiadomienie -Obwieszczenie Stosownie do art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ) z a w i a d a m i a m o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej zlokalizowanej na gruntach wsi Sztutowo Łaszka gm. Sztutowo, powiat nowodworski, województwo pomorskie w ciągu drogi powiatowej nr 2314G

MR.7624 – 9/08 Sztutowo, dnia 03.07.2008r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j . Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ), po zasięgnięciu...