Prawo miejscowe

Wybierz rok

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) na dzień 31.03.2019r. 1) kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie &