Prawo miejscowe (2014)

Wybierz rok

rejestr instytucji kultury

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTYCJI KULTURY Numer wpisu do rejestru : 1

UCHWAŁA NR XXXVII/ 370/2014 RADY GMINY SZTUTOWOz dnia 09 września 2014r w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sztutowo oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XXXVII/ 370/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 09 września 2014r w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sztutowo oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XXXVII/369/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 09 września 2014r

UCHWAŁA NR XXXVII/369/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 09 września 2014r w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sztutowo za lata 2012-2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz

UCHWAŁA NR XXXVII/368/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 09 września 2014r

UCHWAŁA NR XXXVII/368/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 09 września 2014r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok Na pods

UCHWAŁA NR XXXVII/367/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 09 września 2014r

UCHWAŁA NR XXXVII/367/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 09 września 2014r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków , niezbędnych na realizację Projektu w...

PROTOKÓŁ NR XXXVII/2014 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 09 września 2014 r.

K.G.0002.37.2014 PROTOKÓŁ NR XXXVII/2014 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 09 września 2014 r. PUNKT 1 Pan Bog