Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXI/230/05 Rady Gminy Sztutowo Z dnia 30grudnia 2005r w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXI/230/05 Rady Gminy Sztutowo Z dnia 30grudnia 2005r w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt4 i pkt9 lit d ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ art. 48, art.109 ust.1 i 2, art.110, art.116,art.128, art.124...

Uchwała Nr XVI/98/2004Rady Gminy SztutowoZ dnia 24 marca 2004r.W sprawie budżetu Gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVI/98/2004 Rady Gminy Sztutowo Z dnia 24 marca 2004r. W sprawie budżetu Gminy na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt4 i pkt9 lit d ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ art. 48, art.109 ust.1 i 2, art.116, art. 124 ustawy...

Ewidencja mieszkań komunalnych

Ewidencja mieszkań komunalnych Gminy Sztutowo, jest prowadza przez inspektora ds. gospodarki komunalnej Panią Annę Góra, pokój numer 15, tel. 055/247 81 51 wew.32

Ewidencja obiektów, w których swiadczone są usługi hotelarskie

Ewidencja obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie prowadzona jest na stanowisku ds. komunikacji społecznej oraz ochrony środowiska przez Panią Agnieszkę Piórko, pokój numer 14, tel. 055/247 81 51, wew. 26

Ewidencja gruntów

Baza danych ewidencji gruntów jest prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Nowym dworze Gdańskim. Stanowisko w Urzedzie Gminy z dostępem do Ewidencji gruntów pełni Pani Renata Głąb - Inspektor Urzędu Gminy w Sztutowie, tel. 055/247 81 51 wew. 48, pokój numer 12

Ewidencja działalności gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest przez referenta Urzędu Gminy w Sztutowie - Ewę Ściubę, tel 055/ 247 81 51 wew. 42, pokój numer 4

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Sztutowo

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Sztutowo prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. (Dz. U. 69 poz. 636 z 2003 r.)