Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych należy:
1) sprawowanie nadzoru nad Biuletynem Informacji Publicznej,
2) prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,
3)przekazywanie do realizacji poszczególnym pracownikom zawartych umów w wyniku prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne,
4) prowadzenie rejestru prowadzonych i udzielonych zamówień publicznych,
5) prowadzenie rejestru zawartych umów w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego,
6) sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
7) udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu z zakresu zamówień publicznych,
8) gromadzenie i udostępnianie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł,
9) inicjowanie oraz prowadzenie projektów partnerskich z jednostkami samorządu i lokalnymi organizacjami w ramach współpracy,
10) gromadzenie danych na temat środków pozyskanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
11) przygotowywanie aplikacji i występowanie w imieniu Gminy do funduszy Unii Europejskiej oraz innych organizacji finansowych,
12) nadzór nad realizacją zaakceptowanych projektów,
13) rozliczanie realizowanych i zakończonych projektów,
14) współpraca z organizacjami, których Gmina jest członkiem w zakresie przygotowywania aplikacji,
15) reprezentowanie Gminy przy realizacji programów, w których jest ona beneficjantem,
16) uaktualnianie wiedzy w zakresie źródeł finansowania ze środków Unii Europejskiej, rodzajów pomocy, sposobów pozyskiwania środków na zadania gminy,
17) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania i utrzymaniem gminnych obiektów komunalnych, urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
18) koordynowanie realizacji programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami, programu usuwania azbestu w tym:
- prowadzenie ewidencji wyrobów azbestowych.
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Gminę dotacji na usuwanie azbestu.
19) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem gminnego programu opieki nad zabytkami w tym m.in.: sporządzanie programu, uzyskiwanie wymaganych opinii
i akceptacji, przygotowywanie dla Rady Gminy sprawozdania z realizacji programu,
20) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych nie wpisanych do rejestru zabytków,
21) udzielanie informacji na temat obiektów i obszarów zabytkowych,
22) wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa należących do kompetencji gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

Stanowiska

Inspektor

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2020 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 87
14 lutego 2020 13:25 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
14 lutego 2020 12:14 (Aldona Godek) - Dodanie stanowiska: Inspektor.
14 lutego 2020 12:13 (Aldona Godek) - Utworzenie jednostki.