Stanowisko ds. kadr, obsługi Rady Gminy oraz oświaty

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. kadr, obsługi Rady Gminy oraz oświaty należy :
1)racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac,
2)prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, świetlic, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych,
3)prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
4)zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i bezp. p.poż,
5)prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników,
6)koordynowanie odbywania praktyk uczniowskich w Urzędzie,
7)obsługa Rady i jej komisji, a w szczególności:
1. prowadzenie „sekretariatu” Rady,
2. protokołowanie sesji Rady oraz posiedzeń komisji Rady,
3. ewidencjonowanie uchwał Rady i przekazywanie ich do realizacji,
4. prowadzenie rejestru wniosków komisji Rady i interpelacji oraz zapytań radnych Rady kierowanych do Wójta ,
5. prowadzenie ewidencji radnych Rady.
8)zawiadamianie zainteresowanych jednostek o tematach wynikających z planów pracy komisji należących do ich kompetencji,
9)przygotowywanie i kompletowanie materiałów na posiedzenia rady i komisji,
10)prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem przez radnych Rady skarg i wniosków mieszkańców Gminy,
11) sporządzanie sprawozdań statystycznych z działalności Rady oraz z kadr,
12) wykonywanie zleconych czynności związanych z wyborami do Sejmu i Senatu, parlamentu europejskiego, samorządu gminnego i referendum,
13) organizowanie i obsługa narad organizowanych przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego,
14)prowadzenie spraw związanych z PFRON.
15)prowadzenie spraw związanych z obsługą narad sołtysów,
16)prowadzenie spraw z zakresu świadczeń socjalnych pracowników,
17)prowadzenie dokumentacji dotyczącej fundacji i związków,
18) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Gminę funkcji organu prowadzącego publiczne szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo – wychowawcze,
19) koordynowanie funkcjonowania oraz nadzór nad działalnością Zespołu Szkół w Sztutowie i Przedszkola w Sztutowie,
20)wspieranie projektów edukacyjnych.
21)prowadzenie spraw związanych z ustawą o opiece nad dzieckiem do lat 3.

Stanowiska

Inspektor

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Zamówienia Publiczne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2008 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2190
09 listopada 2015 11:43 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
12 października 2012 12:15 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
18 listopada 2010 13:58 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.