Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i kadr

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. obsługi Rady Gminy i kadr należy :
1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, świetlic, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych,
2) prowadzenie całości spraw związanych z zatrudnianiem pracowników w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy tj. prace interwencyjne, prace publiczne, prace społeczno -użyteczne i inne,
3) prowadzenie spraw i nadzór nad prawidłowymi warunkami pracy, bhp i bezp. p. poż. – współpraca z osobą zatrudnioną do wykonywania zadań w zakresie służby BHP,
4) koordynowanie odbywania praktyk uczniowskich i staży w Urzędzie,
5) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
6) wykonywanie zleconych czynności związanych z wyborami do Sejmu i Senatu parlamentu europejskiego, samorządu gminnego i referendum,
7) prowadzenie spraw związanych z PFRON,
8) prowadzenie spraw związanych z obsługą narad sołtysów,
9) prowadzenie spraw z zakresu świadczeń socjalnych pracowników,
10) obsługa Rady i jej komisji, a w szczególności:
a)prowadzenie sekretariatu Rady,
b)protokołowanie sesji Rady oraz posiedzeń komisji Rady,
c)ewidencjonowanie uchwał Rady i przekazywanie ich do realizacji,
d)prowadzenie rejestru wniosków komisji Rady i interpelacji oraz zapytań radnych Rady kierowanych do Wójta,
e) prowadzenie ewidencji radnych Rady,
11) zawiadamianie zainteresowanych jednostek o tematach wynikających z planów pracy komisji należących do ich kompetencji,
12) przygotowywanie i kompletowanie materiałów na posiedzenia rady i komisji,
13) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem przez radnych Rady skarg wniosków i petycji ,
14) organizowanie i obsługa narad organizowanych przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego,
15) prowadzenie spraw z zakresu nagrywania obrad sesji Rady gminy.
16) prowadzenie spraw administracyjno - gospodarczych Urzędu.
17) udzielanie kompleksowej informacji interesantom o rodzaju, miejscu i trybie załatwiania spraw,
18) prowadzenie ewidencji zakupionego sprzętu i materiałów z funduszu sołeckiego,
19) prowadzenie ewidencji oraz zakup stempli i pieczęci,
20) prowadzenie rejestru udostępniania sali narad w urzędzie,
21) przyjmowanie podań i korespondencji wpływającej do Urzędu,
22) prowadzenie spraw z zakresu poczty wychodzącej z Urzędu.

Stanowiska

Inspektor

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Zamówienia Publiczne

Praca

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2008 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2608
14 lutego 2020 13:24 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
14 lutego 2020 13:21 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
09 listopada 2015 11:43 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.