Stanowisko ds. komunikacji społecznej oraz ochrony środowiska

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. komunikacji społecznej należy :
1) nadzorowanie prawidłowego wykorzystanie środków budżetowych w zakresie sportu, kultury, turystyki i promocji,
2) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, oświaty, sportu i ekologii,
3) czuwanie nad prawidłową realizacją uchwał w działaniu kultury, sportu turystyki i promocji,
4) opracowywanie okresowych zbiorczych analiz i danych statystycznych na potrzeby GUS,
5) inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działalności związanej z upowszechnianiem kultury i sztuki oraz kultury fizycznej, turystyki i promocji,
6) organizowanie imprez kulturalnych, uroczystości, obchodów,
7) planowanie oraz realizacja zadań z zakresu promocji gminy, a w szczególności:
a) wydawanie folderów i innych wydawnictw,
b) przygotowywanie materiałów i udział w targach turystycznych i wystawach gospodarczych,
c) bieżąca aktualizacja informacji o gminie na stronie internetowej Gminy oraz na Facebooku
8) prowadzenie spraw z zakresu turystyki, a w szczególności :
a) prowadzenia i organizacji kąpielisk morskich oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Gminie Sztutowo,
b) ewidencji obiektów w których świadczone są usługi wynajmu kwater,
c) opłat przystaniowych i pasażerskich,
d) zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom przebywającym czasowo na terenie gminy,
e) organizacji informacji turystycznej,
f) wspierania działalności w zakresie kultury,
9) prowadzenie spraw z zakresu sportu i ścisła współpraca w tym zakresie z koordynatorem sportu,
10) współpraca z pracownikami świetlic gminnych.
11) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia – realizacja programów, prowadzenie dokumentacji, statystyki, nadzór nad ośrodkami zdrowia działającymi na terenie gminy Sztutowo.
12) prowadzenie spraw w zakresie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Sztutowo.
13) prowadzenie spraw związanych z obchodami Dnia Rybaka oraz innymi imprezami i
uroczystościami organizowanymi przez gminę.
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej związków i organizacji których Gmina Sztutowo jest członkiem.

Stanowiska

Podinspektor

Informacje

Podinspektor - Agnieszka Piórko

1) Nadzorowanie prawidłowego wykorzystanie środków budżetowych w zakresie sportu, kultury, turystyki i promocji.
2) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, oświaty, sportu i ekologii.
3) Czuwanie nad prawidłową realizacją uchwał w działaniu kultury, sportu turystyki i promocji.
4) Opracowywanie okresowych zbiorczych analiz i danych statystycznych na potrzeby GUS.
5) Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działalności związanej z upowszechnianiem kultury i sztuki oraz kultury fizycznej, turystyki i promocji.
6) Organizowanie imprez kulturalnych, uroczystości, obchodów.
7) Planowanie oraz realizacja zadań z zakresu promocji gminy, a w szczególności
a) wydawanie folderów i innych wydawnictw,
b) przygotowywanie materiałów i udział w targach turystycznych i wystawach gospodarczych,
c) bieżąca aktualizacja informacji o gminie na stronie internetowej Gminy.
8) Prowadzenie spraw z zakresu turystyki, a w szczególności :
a) prowadzenia i organizacji kąpielisk morskich oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Gminie Sztutowo,
b) ewidencji obiektów w których świadczone są usługi wynajmu kwater,
c) opłat przystaniowych i pasażerskich,
d) zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom przebywającym czasowo na terenie gminy,
e) organizacji informacji turystycznej,
f) wspierania działalności w zakresie kultury,
9) Prowadzenie spraw w zakresie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Sztutowo,
10) Prowadzenie spraw związanych z obchodami Dnia Rybaka oraz innymi imprezami i uroczystościami organizowanymi przez gminę.
11) Realizacja zagadnień wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przepisów wykonawczych.
12) Realizacja zagadnień wynikających z ustawy o odpadach.
13) Koordynowanie realizacji programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami, programu usuwania azbestu.
14) Prowadzenie ewidencji wyrobów azbestowych.
15) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Gminę dotacji na usuwanie azbestu.
16) Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zadrzewiania i urządzania terenów zielonych, nadzór nad zalesianiem.
17) Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalanie opłat z tego tytułu.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2008 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3368
14 lutego 2020 13:31 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
16 października 2019 09:53 (Agnieszka Piórko) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor.
30 października 2017 10:41 (Agnieszka Piórko) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor.