Stanowisko ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego, melioracji i utrzymania czystości w gminie

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego,
melioracji i utrzymania czystości w gminie należy
1) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
a)wspieranie jednostek ochotniczych straży pożarnych poprzez udzielanie pomocy
w zakresie należytego wyposażenia w sprzęt i środki gaśnicze,
b)wspieranie ochotniczych straży pożarnych w działaniach zmierzających do osiągnięcia pełnych składów osobowych sekcji gaśniczych i pomocniczych oraz odpowiednich warunków garażowania i przechowywania sprzętu.
c)współpraca z Państwową Strażą Pożarną,
d)inspirowanie i organizowanie prac konserwacyjnych samochodów pożarniczych
i motopomp,
e)przedkładanie potrzeb w zakresie wyposażania w sprzęt i finansowania OSP,
f)organizowanie działalności szkoleniowej dla członków OSP jak również organizowanie przeprowadzania okresowych badań lekarskich,
g)ścisła współpraca z Zarządem Gminnym OSP,
h)inspirowanie i organizowanie działalności kontrolnej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych poprzez;
1. prowadzenie spraw w zakresie nabycia i utrzymania w sprawności sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, środków gaśniczych, urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych i innych urządzeń oraz instalacji ochrony przeciwpożarowej w obiektach, o których mowa
w rozporządzeniu Ministra spraw wewnętrznych i administracji,
2. zapewnienie, aktualizację i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
w obiektach przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej zgodnie
z rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych i administracji .
3. opracowywanie wniosków do budżetu gminy w zakresie potrzeb dotyczących ochrony przeciwpożarowej w obiektach.
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.
3) współpraca z Sekretarz Gminy nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.
4) wydawanie zezwoleń na działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
5) wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części,
6) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie poprzez:
a)prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych,
b)prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,
c)kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych,
d)kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,
e)prowadzenie ewidencji i wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
f)prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością związana z działalnością w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
g)wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
7) prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg.
8) wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez)
o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz licencji na świadczenie usług transportowych.
9) prowadzenie spraw z zakresu melioracji szczegółowej.
10) Realizacja zagadnień wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przepisów wykonawczych w tym:
a) prowadzenie ewidencji kotłów grzewczych na terenie gminy,
b) prowadzenie spraw i udział w kontroli sposobu spalania w kotłach grzewczych.
11) Realizacja zagadnień wynikających z ustawy o odpadach w tym likwidacja nielegalnych wysypisk.

Stanowiska

Stanowisko ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego, melioracji i utrzymania czystości w gminie

Informacje

Stanowisko ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego, melioracji i utrzymania czystości w gminie - Jacek Charliński

1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
a)wspieranie jednostek ochotniczych straży pożarnych poprzez udzielanie pomocy
w zakresie należytego wyposażenia w sprzęt i środki gaśnicze,
b)wspieranie ochotniczych straży pożarnych w działaniach zmierzających do osiągnięcia pełnych składów osobowych sekcji gaśniczych i pomocniczych oraz odpowiednich warunków garażowania i przechowywania sprzętu.
c)współpraca z Państwową Strażą Pożarną,
d)inspirowanie i organizowanie prac konserwacyjnych samochodów pożarniczych
i motopomp,
e)przedkładanie potrzeb w zakresie wyposażania w sprzęt i finansowania OSP,
f)organizowanie działalności szkoleniowej dla członków OSP jak również organizowanie przeprowadzania okresowych badań lekarskich,
g)ścisła współpraca z Zarządem Gminnym OSP,
h)inspirowanie i organizowanie działalności kontrolnej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.
3. Nadzór nad utrzymaniem czystości na terenie gminy.
4. Nadzór nad wystrojem gminy podczas uroczystości lokalnych i państwowych.
5. Nadzór i koordynacja nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników obsługi oraz pracowników skierowanych na prace społeczno - użyteczne.
6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
7. Prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg.
8. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym.
9. Wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez) o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz licencji na świadczenie usług transportowych.
10. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz melioracji szczegółowej.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2008 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1855
14 lutego 2020 13:30 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
14 lutego 2020 13:28 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
14 lutego 2020 13:22 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.