Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Wójta Gminy Sztutowo z rozliczenia się dotowanego "Towarzystawa Sportowego Mierzei Wiślanej w Sztutowie" z kwoty przyznanej z dotacji umowa z dnia 26.03.2013 r.

Sztutowo, dnia 2013-12-02 Informacja Wójta Gminy Sztutowo Informuję, że Towarzystwo sportowe Mierzei Wiślanej w Sztutowie, dniu 4.09.2013 r. złożyło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania pn. „Rozwój sportu w Gminie Sztutowo poprzez kompleksowe działania szkoleniowe, organizację oraz udział w imprezach sportowych...

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo dotyczące Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo na lata 2012-2016 z perspektywą do 2020 r.

Sztutowo, dnia 17.10.2013 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO W związku z aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo na lata 2013- 2016 z perspektywą do roku 2020”, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r.

Wykaz organizacji, którym przyznano dotacje, określający rodzaj zadań i kwotę na ich realizację

Sztutowo, dnia 16.09.2013 Informacja Wójta Gminy Sztutowo Wykaz organizacji, którym przyznano dotacje, określający rodzaj zadań i kwotę na ich realizację Decyzją Wójta Gminy Sztutowo przyznano następujące dotacje: Umowami zawartymi w dniu 26.07.2013 r. tj.: - w wysokości 5500 zł. na wsparcie realizacji zadania z przeznaczeniem...

Zapraszamy do zgłaszania uwag i wniosków do projektu „Programu Współpracy Gminy Sztutowo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014”

Przyjęcie „Programu Współpracy Gminy Sztutowo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014”wymaga przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wypełnione ankiety można przesłać na adres e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl...

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo w zakresie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa

Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 26.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na re

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa oraz w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 21.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa oraz w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośc

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania

Wójt Gminy Sztutowo działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536) ogłasza otwarty konkurs na realizację następującego zadania publicznego Gminy Sztutowo: I. Rodzaj zadania

Ogloszenie Wójta Gminy Sztutowo

Sztutowo, dnia 26.03.2012r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 34a ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 z późn. zm.):

Konkurs dla organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Sztutowo działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz 873 z późn. zm./ ogłasza otwarty konkurs na realizację następującego zadania publicznego Gminy Sztutowo: I. Rodzaj zadania KULTURA I SZTUKA ORAZ OCH