Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sztutowo w roku 2018 (Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Sztutowo), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego...

Regranting 2018 - II konkurs

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs ofert na operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu, na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zaproszenie Wójta Gminy Sztutowo do składania ofert

Sztutowo, dnia 2018-03-22 Zaproszenie do składania ofert Wójt Gminy Sztutowo zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania dot. ustalenia warunków wodnych w Gminie Sztutowo, w celu wyznaczenia lokalizacji cmentarza komunalnego. Opracowanie winno uwzględniać zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia...

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI SZTUTOWO

PROTOKÓŁ Z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Sztutowo w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sztutowo W dniu 6 lutego 2018r. Wójt Gminy Sztutowo podjął Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie przeprowadzenia w dniach 19-26.02.2018r. konsultacji społecznych w przedmiocie projektu...

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SZTUTOWO

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Sztutowo w przedmiocie planowanych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo Termin rozpoczęcia konsultacji: 19.03.2018r. Termin zakończenia konsultacji: 30.04.2018r. Opinie w przedmiocie planowanych zmian w miejscowych...

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w roku 2018 (Zarządzenie Nr 17/2018 oraz Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Sztutowo), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

Regranting 2018

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs ofert na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w sferach: * kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, * turystyki i krajoznawstwa, * wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady gminy Sztutowo w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sztutowo

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Sztutowo w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sztutowo Termin rozpoczęcia konsultacji: 19.02.2018r. Termin zakończenia konsultacji: 26.02.2018r. Opinie w przedmiocie nadania nazw ulicom w miejscowości Sztutowo, należy wyrazić poprzez...

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Sztutowo, 14 listopada 2017 r. KT.524.1.35.2017 Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 66/2017 Wójta...