Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w roku 2018 (Zarządzenie Nr 17/2018 oraz Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Sztutowo), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

Regranting 2018

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs ofert na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w sferach: * kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, * turystyki i krajoznawstwa, * wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Sztutowo, 14 listopada 2017 r. KT.524.1.35.2017 Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sztutowo, 03.11.2017 r. KT.524.1.35.2017 Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Gminy w Sztutowie informuje, że w dniu 30.10.2017 r. Stowarz